Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương

Đăng bởi: Nguyễn Quốc Thịnh vào lúc: 4:17 pm - 10/05/2024

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5-2024 để làm cơ sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 1-7. Đây là chỉ đạo được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương- Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương

Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cùng với đó, đôn đốc các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục; thẩm định để các bộ, cơ quan hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 4-5 vừa qua, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương. Ông Minh cho biết có một số nội dung đang tiếp thu, giải trình để xin ý kiến Thủ tướng để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ liên quan để xây dựng và trình cấp thẩm quyền 3 nhóm văn bản.

Thứ nhất, trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khối cơ quan của Đảng, đoàn thể Mặt trận tổ quốc. Thứ hai, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thứ ba, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 ngày 12-2-2024 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức lực lượng vũ trang để thay thế Nghị định này. Đồng thời, phải ban hành 12 thông tư để hướng dẫn rất cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.

 

Theo Minh Chiến

Người lao động